Услугите, които предлага кантората са удостоверяване и изготвяне на:

 

  • ПРЕХВЪРЛЯНЕ / СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  • ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
  • БРАЧНИ ДОГОВОРИ
  • ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ПС
  • ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ
  • ПЪЛНОМОЩНИ
  • ДЕКЛАРАЦИИ, РАЗПИСКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ДР.
  • ЗАВЕЩАНИЯ – НОТАРИАЛНИ И САМОРЪЧНИ
  • ПРИЕМАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА
  • ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
  • ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
  • ДОГОВОР ЗА НАЕМ
  • УДОСТОВЕРЯВАНЕ  СЪДЪРЖАНИЕ НА  ДОКУМЕНТИ
  • УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ НА ДОКУМЕНТИ
  • СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ
  • НОТАРИУС ТЕОДОРА ВУЦОВА ПРЕДОСТАВЯ КАКТО УСТНА, ТАКА И ПИСМЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ